Clear Damp-Heat

TCM Herbal Formulas that Clear Damp-Heat.

Mu Xiang Shun Qi Wan - Saussurea Qi Promoting Pills - TCM Herbal Formula

Chinese Name: Mu Xiang Shun Qi Wan
English Name: Saussurea Qi Promoting Pills

Formula Category

Clinical Usage and Indications

coming soon

Chen Xiang Hua Qi Wan - Aquilaria Qi Transforming Pills - TCM Herbal Formula

Chinese Name: Chen Xiang Hua Qi Wan
English Name: Aquilaria Qi Transforming Pills

Formula Category

Clinical Usage and Indications

coming soon

Wu Lin San Wan - Gardenia & Hoelen Formula - TCM Herbal Formula

Chinese Name: Wu Lin San Wan
English Name: Gardenia & Hoelen Formula

Formula Category

Clinical Usage and Indications

Coming Soon...

San Jin Wan - Triple Gold Pills - TCM Herbal Formula

Chinese Name: San Jin Wan
English Name: Triple Gold Pills

Formula Category


Clinical Usage and Indications

Coming Soon...

Yu Dai Wan - Cure Discharge Leucorrhea Pill - TCM Herbal Formula

Chinese Name: Yu Dai Wan
English Name: Cure Discharge Leucorrhea Pill

Formula Category


Clinical Usage and Indications

Coming Soon...

Clinical Formula Combinations and Modifications:

Syndicate content