Invigorate the Blood and Dispel Blood Stasis

TCM Herbal Formulas that Invigorate the Blood and Dispel Blood Stasis.

Fu Fang Dan Shen Wan - Saliva Compound Pill - TCM Herbal Formula

Chinese Name: Fu Fang Dan Shen Wan
English Name: Saliva Compound Pill

Formula Category

Clinical Usage and Indications

coming soon

Zhong Feng Hui Chun Wan - Stroke Recovery Pills - TCM Herbal Formla

Chinese Name: Zhong Feng Hui Chun Wan
English Name: Stroke Recovery Pills

Formula Category


Clinical Usage and Indications

Coming Soon...

Yunnan Baiyao - White Powder from Yun Nan - TCM Herbal Formula

Chinese Name: Yunnan Baiyao
English Name: White Powder from Yun Nan

Formula Category


Clinical Usage and Indications

Coming Soon...

Clinical Formula Combinations and Modifications:

Te Xiao Jing Zhui Tong Wan - Patent Neck Pain Relief Pills - TCM Herbal Formula

Chinese Name: Te Xiao Jing Zhui Tong Wan
English Name: Patent Neck Pain Relief Pills

Formula Category


Clinical Usage and Indications

Coming Soon...

Jin Gu Die Da Wan - Tendon and Bone Injury Healing - TCM Herbal Formula

Chinese Name: Jin Gu Die Da Wan
English Name: Tendon and Bone Injury Healing

Formula Category


Clinical Usage and Indications

Coming Soon...

Shen Tong Zhu Yu Wan - Remove Stagnant Blood from a Painful Body Pills - TCM Herbal Formula

Chinese Name: Shen Tong Zhu Yu Wan
English Name: Remove Stagnant Blood from a Painful Body Pills

Formula Category


Clinical Usage and Indications

Coming Soon...

Bu Yang Huan Wu Tang Wan - Great Yang Restoration Pills - TCM Herbal Formula

Chinese Name: Bu Yang Huan Wu Tang Wan
English Name: Great Yang Restoration Pills

Formula Category


Clinical Usage and Indications

Coming Soon...

Clinical Formula Combinations and Modifications:

Shao Fu Zhu Yu Wan - Abdominal Stasis Relief Pills - TCM Herbal Formula

Chinese Name: Shao Fu Zhu Yu Wan
English Name: Abdominal Stasis Relief Pills

Formula Category


Clinical Usage and Indications

Coming Soon...

Xue Fu Zhu Yu Wan - Blood Stasis Relief Pills - TCM Herbal Formula

Chinese Name: Xue Fu Zhu Yu Wan
English Name: Blood Stasis Relief Pills

Formula Category


Clinical Usage and Indications

Coming Soon...

Wen Jing Tang Wan - Warm The Menses Formula - TCM Herbal Formula

Chinese Name: Wen Jing Tang Wan
English Name: Warm the Menses Formula

Formula Category


Clinical Usage and Indications

Coming Soon...

Syndicate content