Билко

forum post

Билко

Published on 06-11-2022


"rebecca45" is a generally interested contributor - this is their first post.

Здравейте,

 

не знам тук подходящи ли е да питам. Търся алтернативно лечение зюа Болест на Паркинсон. Бихте ли ми препоръчали някакви билки.

Благодаря!

(english translation by moderator)

Hello,

I don't know if it's appropriate to ask here. I'm looking for an alternative treatment for Parkinson's disease. Would you recommend me some herbs.

Thanks!


This post has the following associations:

Issues/Symptoms: parkinson's disease (pd)

Herbs: dan shen

Formulas: chai hu shu gan wan


Comments / Discussions:

comment by "ChadD" (acupuncturist)
on Jun 2022

In general Chinese Medicine does not treat conditions or symptoms but focuses treatment in terms of Chinese Medicine diagnoses.  Accordingly, Parkinson's has a number of underlying factors which need to be accounted for before treatment is attempted in Chinese Medicine terms (acupuncture, herbs, or otherwise).  More on this can be found in the article "treating the cause vs. the symptoms" and "how to choose a formula".  Generally the best results will come from seeing a qualified practitioner who practices both acupuncture and Chinese herbal medicine.  The patient should also expect to see this practitioner for months to years, not just a few treatments.

One off herbal treatments are generally not very productive even though studies such as "Neuroprotective effects of Danshensu on rotenone-induced Parkinson's disease models in vitro and in vivo" show positive effects with Dan Shen.  There are also more complete studies such as "Efficacy of Traditional Chinese Medicine Combined with Selective Serotonin Reuptake Inhibitors on the Treatment for Parkinson's Disease with Depression: A Systematic Review and Meta-Analysis" that showed positive effects of Chai Hu Shu Gan Wan with western SSRI medications.  

All things considered, there is help to be had for Parkinsons within Chinese Medicine - our Parkinsons options section has some other ideas.  For treatment to be effective, however, it needs to be guided by a practitioner over time.

(roughly translated to Bulgarian)

Като цяло китайската медицина не лекува състояния или симптоми, а фокусира лечението по отношение на диагнозите по китайска медицина. Съответно, болестта на Паркинсон има редица основни фактори, които трябва да бъдат отчетени, преди да се опита лечение в термините на китайската медицина (акупунктура, билки или друго). Повече за това можете да намерите в статията "лекуване на причината срещу симптомите" и "как да изберем формула". Като цяло най-добрите резултати ще дойдат при посещение на квалифициран лекар, който практикува както акупунктура, така и китайска билкова медицина. Пациентът също трябва да очаква да види този практикуващ в продължение на месеци до години, а не само няколко лечения.

Еднократните билкови лечения обикновено не са много продуктивни, въпреки че проучвания като "Невропротективни ефекти на Danshensu върху модели на болестта на Паркинсон, предизвикани от ротенон in vitro и in vivo" показват положителни ефекти с Dan Shen. Има и по-пълни проучвания като "Ефикасността на традиционната китайска медицина в комбинация със селективни инхибитори на обратното захващане на серотонин при лечението на болестта на Паркинсон с депресия: систематичен преглед и мета-анализ", които показват положителни ефекти на Chai Hu Shu Gan Wan със западния SSRI лекарства.

Като се има предвид всичко, има помощ за Паркинсон в рамките на китайската медицина - нашият раздел с опции за Паркинсон има някои други идеи. За да бъде лечението ефективно, обаче, то трябва да се ръководи от практикуващ във времето.

 

top Login/Comment

comment by "Monica" (acupuncturist)
on Apr 2023

The key to treating Parkinson's lies in the liver. It's your liver that's malfunctioning. If you want to know exactly how to operate, I need to know more about your physical condition.
This disease must be banned from smoking, alcohol, caffeine and chacoclate. These four stuffs can increase the burden on the liver.

top Login/Comment

log in or sign up to add your comments.

All Content 1999-2024
Chad J. Dupuis / Yin Yang House
Our Policies and Privacy Guidelines
Our Affiliated Clinics